รหัสหลักสูตร : TRฺBTC-001
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจข้อกำหนดมาตรฐานสากล (ISO) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของที่มาของความเสี่ยงและโอกาส (ปัจจัยเสี่ยง) ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล (ISO) ได้

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการ ป้องกัน การลดผลกระทบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ตามที่มาตรฐานสากล (ISO) กำหนด

4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแนวทางการบูรณาการและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามที่มาตรฐานสากลกำหนดได้

5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแนวทางการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องได้ตามที่มาตรฐานสากลกำหนด

 

วิธีการฝึกอบรมหลักสูตร : ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 15,000 - 20,000 บาทต่อวัน (สมาชิกราคาพิเศษ)

 

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20
Visitors: 95,825