บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล, ISO 27701, GDPR, Data governance (DG)   
1) การฝึกอบรม
2) ที่ปรึกษาในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
3) การจัดทำ Data flow 
4) 
การจัดทำ Data Governance เพื่อใช้ในการดำเนินการกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำแนวทางการนำ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, ISO 27701, Data Governance และสอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากลที่องค์กรประยุกต์ใช้ เช่น
• การประยุกต์ใช้การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
• การประยุกต์ใช้การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
• การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการอนุญาตเข้าทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Work Permit)
• การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

 
ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
• สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
• สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
 
*** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ
 
 
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20
Visitors: 95,561