บริษัทฯ ให้บริการฝึกอบรมเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล, ISO 27701, GDPR   
1) การฝึกอบรม
2) ที่ปรึกษาในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
3) การจัดทำ Data flow 
4) การประเมินผลกระทบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact
Assessments)

บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำแนวทางการนำ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, ISO 27701 และสอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากลที่องค์กรประยุกต์ใช้ เช่น
• การประยุกต์ใช้การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
• การประยุกต์ใช้การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
• การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการอนุญาตเข้าทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Work Permit)
• การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

 
ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
• สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
• สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
 
*** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ
 
 
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20
Visitors: 51,879