การจัดทำดัชนี้ชี้วัด (OKR) ระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล

  บริษัทฯ ให้บริการในการจัดทำ วางแผน ติดตาม ประเมินผล การจัดทำดัชนีชี้วัด (Objective Key Result: OKR) ในระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์องค์กร โดยการพิจารณาจากบริบทของระบบบริหารจัดการขององค์กร เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงานของและประเภทธุรกิจขององค์กร 
  โดยการจัดทำ Key Success Factor (KSF), Critical Success Factor (CSF) และการกำหนดแผนการจัดการจากต้นน้ำเพื่อปลายน้ำ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการในระดับองค์กร หน่วยงาน ตัวบุคลากร โดยใช้หลักการ MBO (Management By Objective) ซึ่งจะทำให้องค์กร สามารถสะท้อนผลการดำเนินการของบุคลากร สู่หน่วยงาน และเป้าหมายองค์กรได้อย่างสอดคล้องมากขึ้น

      ขั้นตอนเบื้องต้นในการให้บริการที่ปรึกษา 
   1. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร 
   2. ออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรขององค์กรตามที่องค์กรต้องการ
   3. Work shop กับบุคลากรขององค์กร เพื่อทบทวน/ออกแบบระบบการจัดการดัชนี้ขององค์กรแบบมีส่วนร่วม
   4. กำหนดแนวทางสร้างตัวชี้วัด เป้าหมายในระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล
   5. จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางในการที่จะบรรลุผลตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
   6. วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส ของแผนงาน
   7. กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลโดยใช้แนวทางของ Dash broad 
   8. ติดตามผลการดำเนินการและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลกับองค์กรสูงสุด
   9. ออกแบบและติดตามผลการจัดทำเอกสารสนเทศขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ OKR ขององค์กรได้
  
   ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
       - สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำ ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
       - สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำและต้องการปรับปรุง ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
       *** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ

Visitors: 92,922