บริษัทฯ ให้คำปรึกษาในการบูรณาการระบบการจัดการที่องค์กรมีอยู่ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 50001 ให้สอดคล้องตามลักษณะธุรกิจขององค์กร โดยมุ่งเม้นในการจัดทำระบบการจัดการให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งาน 

ขั้นตอนเบื้องต้นในการให้บริการที่ปรึกษา 
1. วิเคราะห์ช่องว่างระบบการจัดการมาตรฐานสากลขององค์กรกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล
2. ออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรขององค์กรตามที่องค์กรต้องการ
3. ทบทวน/ออกแบบระบบการจัดการมาตรฐานขององค์กร เช่น การจัดทำผังธุรกิจ  Business Flow
4. กำหนด/ทบทวนเป้าประสงค์องค์กร กลยุทธ์องค์กร 
5. การพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
7. วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และการจัดทำแผนการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
8. กำหนดแนวทาง แผนงานการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล
9. ออกแบบและติดตามผลการจัดทำเอกสารสนเทศขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการมาตรฐานขององค์กร
10. ติดตามผลการดำเนินการตามระบบการจัดการมาตรฐานสากลขององค์กรที่ได้ออกแบบหรือจัดทำไว้
11. ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความพร้อมในการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานสากลขององค์กร
12. ติดตามและร่วมปรับปรุงผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลจากหน่วยงานให้การรับรอง (CB)

 
ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
- สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
- สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
 
*** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ
 

ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20
Visitors: 96,335