ISO 45001:2018

บริษัทฯ ให้บริการในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO 45001:2018 ให้เหมาะสมกับการบริหารงานของและประเภทธุรกิจขององค์กร รวมถึงร่วมกันกำหนดผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ซึ่งนอกเหนือจากการรับรองระบบมาตรฐานสากล เช่น
   - การลดหรือควบคุมความเสี่ยงประสิทธิภาพในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO 45001:2018
   - การออกแบบหรือจัดทำระบบการค้นหาปัจจัยเสี่ยง
   - การกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล
   - การกำหนดตัวแปรที่แสดงถึงความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ 
   - การจัดทำ Key Success Factor (KSF), Critical Success Factor (CSF)
   - การจัดการกับการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 
  ขั้นตอนเบื้องต้นในการให้บริิการที่ปรึกษา ISO 45001:2018
   1. วิเคราะห์ช่องว่างระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยขององค์กรกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล
   2. ออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรขององค์กรตามที่องค์กรต้องการ
   3. ทบทวน/ออกแบบระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยขององค์กร เช่น การจัดทำผังธุรกิจแบบบูรณาการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   4. การประเมินความเสี่ยงจากอันตราย
   5. การจัดทำแผนงานโครงการด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   6. การชี้บ่งและประเมินกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   7. การกำหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   8. กำหนดแนวทาง แผนงานการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล
   9. ออกแบบและติดตามผลการจัดทำเอกสารสนเทศขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 10. ติดตามผลการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO 45001:2018 ที่ได้ออกแบบหรือจัดทำไว้
 11. ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความพร้อมในการรรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยขององค์กร
 12. ติดตามและร่วมปรับปรุงผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลจากหน่วยงานให้การรับรอง (CB)
 
   ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
       - สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
       - สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
       *** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ

     รายละเอียดเบื้องต้น สามารถคลิ๊กได้ตาม Link ด้านบนหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ติดต่อเรา 
Visitors: 92,922