บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำ BMC (Business Model Canvas) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดแผนธุรกิจขององค์กร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะทำให้องค์กรทราบถึงแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมทุกองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ เช่น
• กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
• ช่องทางการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
• ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ
• กิจกรรมสำคัญ กิจกรรมสนับขององค์กร ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเป็นไปตามที่องค์กรกำหนดแนวทาง
• ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้การดำเนินการ เช่น ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
• Key Partner ที่มีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจ
• ต้นทุน กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ
• ยอดขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่มาของรายได้ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 

ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
• สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
• สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 

*** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ
   

ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20

Visitors: 95,826