รหัสหลักสูตร : TRBTC-003

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพได้
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดช่องทางการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้
4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิจารณาและกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ
5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดกิจกรรมสำคัญ กิจกรรมสนับขององค์กร ท่ี่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเป็นไปตามที่องค์กรกำหนดแนวทางได้
6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้การดำเนินการ เช่น ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ได้
7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด Key Partner ที่มีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจได้
8) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดต้นทุน กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ
9) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดยอดขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่มาของรายได้ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

วิธีการฝึกอบรมหลักสูตร : ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

 

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ : 081-781-7773

อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20

 
Visitors: 92,923