บริษัทฯ ให้บริการในการให้คำปรึกษาในการจัดทำกลยุทธ์องค์กรโดยผ่านเครื่องมือที่องค์กรกำหนด หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับองค์กร เช่น โมเมลผืนผ้าใบทางธุรกิจ BMC, Balance Scorecard (BSC), แผนที่กลยุทธ์, SWOT Analysis เป็นต้น
 
ขั้นตอนเบื้องต้นในการให้บริการที่ปรึกษา
1. วิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร เพื่อกำหนดแนวทางการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2. ออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ
3. ทบทวน/ออกแบบแผนธุรกิจขององค์กร
4. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร
5. วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และการจัดทำแผนการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
6. กำหนด/ทบทวนเป้าประสงค์องค์กร กลยุทธ์องค์กร กำหนดดัชนีชี้วัดกลยุทธ์
7. กำหนดแนวทาง แผนงานการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล เช่น KPI องค์กร หน่วยงาน
8. ติดตามผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรและแผนที่กลยุทธ์ที่ได้ออกแบบหรือจัดทำไว้
    
ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
• สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำกลยุทธ์ ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
• สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำและต้องการปรับปรุง ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
 
*** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ
 
 
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20
Visitors: 95,561