ISO 50001:2018 (Energy Management System)

    ให้บริการในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 ให้เหมาะสมกับการบริหารงานของและประเภทธุรกิจขององค์กร รวมถึงร่วมกันกำหนด     ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ซึ่งนอกเหนือจากการรับรองระบบมาตรฐานสากล เช่น
   - การประยุกต์ใช้รายงานการจัดการด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบการจัดด้านพลังงาน ISO 50001
   - การออกแบบหรือจัดทำระบบการด้านพลังงานเพื่อการควบคุมต้นทุนด้านพลังงานขององค์กร 
   - การกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล
    - การจัดทำ Key Success Factor (KSF), Critical Success Factor (CSF)
  
  ขั้นตอนเบื้องต้นในการให้บริิการที่ปรึกษา ISO 50001
   1. วิเคราะห์ช่องว่างระบบการจัดการด้านพลังงานขององค์กรกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล
   2. ออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรขององค์กรตามที่องค์กรต้องการ
   3. ทบทวน/ออกแบบระบบการจัดการด้านพลังงานขององค์กร เช่น การจัดทำผังธุรกิจ  Business Flow
   4. กำหนด/ทบทวนเป้าประสงค์องค์กร กลยุทธ์องค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน
   5. การชี้บ่งกฎหมายและการวางแผนด้านพลังงาน
   6. การจัดทำเส้นฐานพลังงาน (Energy base line)
   7. การจัดทำและการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator)
   8. การวิเคราะห์และประเมินนัยยะสำคัญด้านพลังงาน และการกำหนดมาตรการควบคุม 
   9. กำหนดแนวทาง แผนงานการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล
  10. ออกแบบและติดตามผลการจัดทำเอกสารสนเทศขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านพลังงาน
  11. ติดตามผลการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ที่ได้ออกแบบหรือจัดทำไว้
  12. ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความพร้อมในการรรับรองระบบการจัดการด้านพลังงานขององค์กร
  13. ติดตามและร่วมปรับปรุงผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลจากหน่วยงานให้การรับรอง (CB)
 
   ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
       - สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน
       - สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
       *** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ

Visitors: 92,921