บริษัทฯ ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 ให้เหมาะสมกับการบริหารงานขององค์กรและประเภทธุรกิจขององค์กร รวมถึงร่วมกันกำหนดผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ซึ่งนอกเหนือจากการรับรองระบบมาตรฐานสากล เช่น
   • การประยุกต์ใช้ BCM เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
   • การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ
   • การกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ระดับองค์กร หน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
   • การกำหนดตัวแปรที่แสดงถึงความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ 
   • การจัดทำ Key Success Factor (KSF), Critical Success Factor (CSF)
 
   
ขั้นตอนเบื้องต้นในการให้บริิการที่ปรึกษา ISO 22301
1. วิเคราะห์ช่องว่างระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรกับข้อกำหนดมาตรฐานสากล
2. ออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรขององค์กรตามที่องค์กรต้องการ
3. ทบทวน/ออกแบบระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร เช่น การจัดทำผังธุรกิจ  Business Flow
4. กำหนด/ทบทวนเป้าประสงค์องค์กร กลยุทธ์องค์กร 
5. การพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการชี้บ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
7. วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และการจัดทำแผนการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
8. กำหนดแนวทาง แผนงานการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล
9. ออกแบบและติดตามผลการจัดทำเอกสารสนเทศขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
10. การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
11. การจัดทำกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
12. การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
13. ติดตามผลการดำเนินการตามระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 ที่ได้ออกแบบหรือจัดทำไว้
14. การฝึกซ้อมและจัดทำรายงานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) 
15. ตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความพร้อมในการรับรองระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร
16. ติดตามและร่วมปรับปรุงผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐานสากลจากหน่วยงานให้การรับรอง (CB)

 
ระยะเวลาในการดำเนินการให้บริการที่ปรึกษา
- สำหรับองค์กรที่ไม่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 8-10 เดือน
- สำหรับองค์กรที่เคยจัดทำระบบมาตรฐานสากล ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
 
     
 *** ทั้งนี้องค์กรสามารถออกแบบขั้นตอน แนวทางและระยะเวลาการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท จำนวนบุคลากร ร่วมกับทางบริษัทฯ หรือทีมงานที่ปรึกษาได้ตามที่องค์กรต้องการ
 
 
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : 081-781-7773
อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20
 
Visitors: 96,335