รหัสหลักสูตร : TRBTC-003
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 2 วัน
 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม : 
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ธุรกิจขององค์กร เพื่อกำหนดแนวทางการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เรื่องกับบุคลากรตามที่องค์กรต้องการ
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทบทวน/ออกแบบแผนธุรกิจขององค์กร
4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร
5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส และการจัดทำแผนการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด/ทบทวนเป้าประสงค์องค์กร กลยุทธ์องค์กร กำหนดดัชนีชี้วัดกลยุทธ์
7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดแผนที่กลยุทธ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ KPI ขององค์กรได้
8) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถติดตามผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กรและแผนที่กลยุทธ์ที่ได้ออกแบบหรือจัดทำไว้

 

วิธีการฝึกอบรมหลักสูตร : ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 15,000 - 20,000 บาทต่อวัน (สมาชิกราคาพิเศษ)

 

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ : 081-781-7773

อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20

Visitors: 95,825