หลักสูตรแนะนำสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงระบบ ISO 22301:2019 Business Continuity Management System : BCMs
1) การตีความข้อกำหนด
2) การจัดทำบริบทองค์กร
3) การตรวจประเมินภายใน
4) การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส
5) การประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
6) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA)
7) การจัดทำกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
8) การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
9) การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 
10) การสร้างความตระหนัก

 

วิธีการฝึกอบรมหลักสูตร : ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 15,000 - 20,000 บาทต่อวัน ทุกหลักสูตร (สมาชิกราคาพิเศษ)

 

สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ : 081-781-7773

อีเมล : Support@b-tctraing.com
LINE : Buffy20

Visitors: 96,136