ฝึกอบรม (Training)

         บริษัท B.Training and Consultant Co., Ltd. ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล (ISO) รวมถึงออกแบบหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรหรือผู้ขอรับบริการภายในองค์กร (In-house training) เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 50001, PDPA, ISO 27701, ISO 27001, BMC เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถร่วมกันกับองค์กรในการออกแบบหลักสูตรต่างๆ ที่องค์กรต้องการในการพัฒนาระบบการจัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

         ด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ของทีมวิทยากรที่่จะถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลระบบการจัดการและเครื่องมือประกอบระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ที่จะถูกออกแบบร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเครื่องมือ วิธีการสอนที่เข้าใจง่าย เพราะหน้าที่ของเรา คือการสร้างระบบมาตรฐานการจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละลักษณะขององค์กร และธุรกิจขององค์กร

         ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านเพราะท่านเป็นมากกว่าคำว่าลูกค้า ด้วยปรัชญาบริษัท B.Training and Consultant ที่ว่า

 

                "สร้างระบบมาตรฐานอย่างมีคุณค่าเพื่อความยั่งยืนของสังคมด้วยบริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

          

Visitors: 92,922